Home
Course
Service
Contact
About Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร UNCERTAINTY OF MEASUREMENT

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถเข้าใจหลักการ วิธีการหาค่าของ UNCERTAINTY เพื่อนำมาใช้ในการรายงานผลการสอบเทียบ เครื่องมือวัด ตาม UKAS M3003 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการรายงานผลในแต่ละชนิดของเครื่องมือวัดและใช้ในหลักสูตรTemperature, Electrical & Pressure Measuring and Calibration

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ฝึกอบรม เครื่องมือวัด

จำนวน 12 คน

ระยะเวลา 3 วันทำการ

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง

หัวข้อวิชา

1.TERMINOLOGY TERMS
2.TYPE-A, TYPE-B EVALUATION OF STANDARD UNCERTAINTY
3.CORRELATED INPUT QUANLITY
4.COMBINED STANDARD UNCERTAINTY
5.EXPANDED UNCERTAINTY AND CONFIDENCE LEVEL
6.USE OF T-DISTRIBUTION
7.REPORTING OF RESULTS

 :: ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8/4 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ::