Home
Course
Service
Contact
About Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุง
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มี
การฝึกอบรม คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. อายุงานไม่เกิน 5 ปี

จำนวน ...20 คน

ระยะเวลา ...5 วันทำการ

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา

หัวข้อวิชา

  1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา
  2. ระบบการบำรุงรักษา
  3. การดำเนินงานบำรุงรักษา
  4. การวิเคราะห์เหตุขัดข้องและสภาพของเครื่องจักร
  5. วิธีการส่งเสริมงานบำรุงรักษา
  6. ตัวอย่างและสรุป

 :: ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8/4 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ::